Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 165 – Ôn tập về giải toán...

Bài 165+166. Ôn tập về giải toán- Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 95 bài 165 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

1. Năm 2010 số dân của một huyện là 53 275 người, năm 2011 số dân của huyện này tăng thêm 761 người, năm 2012 so với năm 2011 tăng thêm 726 người. Hỏi năm 2012 huyện đó có số dân là bao nhiêu ?

2. Một cửa hàng có 12 345kg gạo, đã bán được \({1 \over 3}\) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

3. Có 1080 gói mì đựng đều vào 8 thùng, đã bán được 3 thùng đó. Hỏi đã bán được bao nhiêu gói mì ?

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

1.

Tóm tắt

Năm 2011 huyện này có số dân là :

53 275 + 761 = 54036 (người)

Năm 2012 huyện có số dân là :

54036 + 726 = 54762 (người)

Đáp số : 54762 người

2.

Tóm tắt

Quảng cáo

Số ki-lô-gam gạo cửa hàng đã bán là  :

12345 : 3 = 4115 (kg)

Số ki-lô-gam gạo cửa hàng còn lại là :

12345 – 4115 = 8230 (kg)

Đáp số : 8230kg

3.

Tóm tắt

8 thùng : 1080 gói

3 thùng : … gói ?

Số gói mì đựng trong một thùng là :

1080 : 8 = 135 (gói)

Số gói mì đã bán là :

135 ⨯ 3 = 405 (gói)

Đáp số : 405 gói.

4. 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)