Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 54 VBT Toán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2, 3 trang 54 VBT Toán 3 tập 2: Bài 129 Các số có năm chữ số (tiếp theo)...

Bài 129. Các số có năm chữ số (tiếp theo) – Giải câu 1, 2, 3 trang 54 bài 129 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết (theo mẫu)

1. Viết (theo mẫu) :

2. Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

85 705

tám mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm

43 672

81 000

chín mươi nghìn hai trăm

sáu mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi

bảy mươi sáu nghìn không trăm mười lăm

50 001

3. Số ?

a. 25 601 ; 25 602 ; 25 603 ; ………. ; …………. ; ………… ; ………….

b. 89 715 ; 89 716 ; ………. ; 89 718 ; ………. ; ……….. ; 89 721.

c. 28 000 ; 29 000 ; …………. ; ………….. ; ………….. ; 33 000.

d. 54 400 ; 54 500 ; …………. ; …………. ; 54 800 ; …………..

1.

Quảng cáo

2.

Viết số

Đọc số

85 705

tám mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm

43 672

bốn mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai

81 000

tám mươi mốt nghìn

99 200

chín mươi nghìn hai trăm

63 790

sáu mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi

76 015

bảy mươi sáu nghìn không trăm mười lăm

50 001

năm mươi nghìn không trăm linh một

3.

a. 25 601 ; 25 602 ; 25 603 ; 25 604 ; 25 605 ; 25 606 ; 25 607.

b. 89 715 ; 89 716 ; 89 717 ; 89 718 ; 89 719 ; 89 720 ; 89 721.

c. 28 000 ; 29 000 ; 30 000 ; 31 000 ; 32 000 ; 33 000.

d. 54 400 ; 54 500 ; 54 600 ; 54 700 ; 54 800 ; 54 900.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)