Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 128 Luyện tập...

Bài 128. Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 53 bài 128 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết (theo mẫu)

1. Viết (theo mẫu) :

2. Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

28 743

hai mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi ba

97 846

ba mươi nghìn hai trăm ba mươi mốt

12 706

chín mươi nghìn ba trăm linh một

3. Số ?

a. 52 439 ; 52 440 ; 52 441 ; ……….. ; ………… ; ………… ; ………….

b. 46 754 ; 46 755 ; …………. ; 46 757 ; …………. ; ………… ; …………..

c. 24 976 ; 24 977 ; ………….. ; …………. ; 24 980 ; ………….. ; ……………

4. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :

Quảng cáo

1.

 2.

Viết số

Đọc số

28 743

hai mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi ba

97 846

chín mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi sáu

30 231

ba mươi nghìn hai trăm ba mươi mốt

12 706

mười hai nghìn bảy trăm linh sáu

99 301

chín mươi nghìn ba trăm linh một

3.

a. 52 439 ; 52440 ; 52 441 ; 52 442 ; 52 443 ; 52 444 ; 52 445.

b. 46 754 ; 46 755 ; 46 756 ; 46 757 ; 46 758 ; 46 759 ; 46 760.

c. 24 976 ; 24 977 ; 24 978 ; 24 979 ; 24 980 ; 24 981 ; 24 982.

4.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)