Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập Toán 3 tập...

Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000...

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 – Giải câu 1, 2, 3 trang 88 bài 159 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Tính nhẩm :

a. 50000 + 40000 =                   b. 42000 + 6000 =

90000 – 20000 =                        86000 – 4000 =

c. 40000 x 2 =                            d. 12000 x 3 =

80000 : 4 =                                72000 : 8 =

2. Đặt tính rồi tính :

28439 + 34256

64217 + 19547

91584 – 65039

36950 – 8924

614 x 7

9438 x 2

33888 : 8

31175 : 5

3. Một cộng ty may được 50 000 áo sơ mi, lần đầu bán được 28 000 áo sơ mi, lần sau bán được 17 000 áo sơ mi. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu áo sơ mi ?

1.

a. 50000 + 40000 = 90 000

90000 – 20000 = 70 000

b. 42000 + 6000 = 48000

Quảng cáo

86000 – 4000 = 82000

c. 40000 x 2 = 80000

80000 : 4 = 20000

d. 12000 x 3 = 36000

72000 : 8 = 9000

2. 

3.

Tóm tắt

Cách 1:

Số áo mà xí nghiệp bán trong hai lần là :

28000 + 17000 = 45000 (áo)

Số áo còn lại trong xí nghiệp là :

50000 – 45000 = 5000 (áo)

Đáp số : 5000 áo

Cách 2 :

Số áo sơ mi còn lại sau khi bán lần đầu là :

50000 – 28000 = 22000 (áo)

Số áo sơ mi xí nghiệp đó còn lại là :

22000 – 17000 = 5000 (áo)

Đáp số : 5000 áo

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)