Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2,3, 4 trang 27 Vở bài tập Toán 3 tập...

Câu 1, 2,3, 4 trang 27 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 108 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)...

Bài 108. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) – Giải câu 1, 2,3, 4 trang 27 bài 108 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

1. Tính :

2. Đặt tính rồi tính :

1008 ⨯ 6

1006 ⨯ 8

1519 ⨯ 4

1705 ⨯ 5

3. Mỗi xe chở 2715 viên gạch. Hỏi 2 xe như thế chở bao nhiêu viên gạch ?

4. Tính chu vi một khu đất hình vuông có cạnh là 1324m.

1. 

Quảng cáo

2.

3. Tóm tắt

1 xe chở : 2715 viên gạch

2 xe chở : … viên gạch ?

Số viên gạch có trong 2 xe là :

2715 ⨯ 2 = 5430 (viên)

Đáp số : 5430 viên.

4. Tóm tắt

Chu vi mảnh đất hình vuông là :

1324 ⨯ 4 = 5296 (m)

Đáp số : 5296m


Mục lục môn Toán 3 (VBT)