Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4 Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1....

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:...

Chia sẻ
Bài 1. Tính rồi rút gọn:…. Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 – Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp 4

Bài 1. Tính rồi rút gọn:

a) \({2 \over 7}:{4 \over 5};\)                    b) \({3 \over 8}:{9 \over 4};\)

c) \({8 \over {21}}:{4 \over 7};\)               d) \({5 \over 8}:{{15} \over 8}\)

a) \({2 \over 7}:{4 \over 5} = {2 \over 7} \times {5 \over 4} = {{10} \over {28}} = {{10:2} \over {28:2}} = {5 \over {14}};\)

b) \({3 \over 8}:{9 \over 4} = {3 \over 8} \times {4 \over 9} = {{12} \over {72}} = {{12:12} \over {72:12}} = {1 \over 6};\)

c) \({8 \over {21}}:{4 \over 7} = {8 \over {21}} \times {7 \over 4} = {{56} \over {84}} = {{56:28} \over {84:28}} = {2 \over 3};\)

d) \({5 \over 8}:{{15} \over 8} = {5 \over 8} \times {8 \over {15}} = {{40} \over {120}} = {{40:40} \over {120:40}} = {1 \over 3}.\)

Bài 2. Tính (theo mẫu)

a) \(3:{5 \over 7};\)

b) \(4:{1 \over 3};\)

c) \(5:{1 \over 6}.\)

\(\eqalign{

& a)\,\,3:{5 \over 7} = {{3 \times 7} \over 5} = {{21} \over 5}; \cr

& b)\,\,4:{1 \over 3} = {{4 \times 3} \over 1} = 12; \cr

& c)\,\,5:{1 \over 6} = {{5 \times 6} \over 1} = 30. \cr} \)

Bài 3. Tính bằng hai cách:

\(\eqalign{

& a)\,\,\left( {{1 \over 3} + {1 \over 5}} \right) \times {1 \over 2}; \cr

& b)\,\,\left( {{1 \over 3} – {1 \over 5}} \right) \times {1 \over 2}. \cr} \)

Quảng cáo

a) C1:\(\,\,\left( {{1 \over 3} + {1 \over 5}} \right) \times {1 \over 2} = \left( {{5 \over {15}} + {3 \over {15}}} \right) \times {1 \over 2} = {8 \over {15}} \times {1 \over 2} \)

\(= {{8 \times 1} \over {15 \times 2}} = {4 \over {15}};\)

C2: \(\,\,\left( {{1 \over 3} + {1 \over 5}} \right) \times {1 \over 2} = {1 \over 3} \times {1 \over 2} + {1 \over 5} \times {1 \over 2} \)

\(= {1 \over 6} + {1 \over {10}} = {{10} \over {60}} + {6 \over {60}} = {{16} \over {60}} = {{16:4} \over {60:4}} = {4 \over {15}}\)

b) C1: \(\,\left( {{1 \over 3} – {1 \over 5}} \right) \times {1 \over 2} = \left( {{5 \over {15}} – {3 \over {15}}} \right) \times {1 \over 2} \)

\(= {2 \over {15}} \times {1 \over 2} = {{2 \times 1} \over {15 \times 2}} = {1 \over {15}}\)

C2: \(\left( {{1 \over 3} – {1 \over 5}} \right) \times {1 \over 2} = {1 \over 3} \times {1 \over 2} – {1 \over 5} \times {1 \over 2} = {1 \over 6} – {1 \over {10}}\)

\(= {{10} \over {60}} – {6 \over {60}} = {{10 – 6} \over {60}} = {4 \over {60}} = {{4:4} \over {60:4}} = {1 \over {15}}\)

Bài 4. Cho các phân số \({1 \over 2};{1 \over 3};{1 \over 4};{1 \over 6}\). Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần \({1 \over {12}}\)?

Mẫu: \({1 \over 2}:{1 \over {12}} = {1 \over 2} \times {{12} \over 1} = {{12} \over 2} = 6\)

Vậy: \({1 \over 2}\) gấp 6 lần \({1 \over {12}}\)

\({1 \over 3}:{1 \over {12}} = {1 \over 3} \times {{12} \over 1} = {{12} \over 3} = 4\)

Vậy: \({1 \over 3}\) gấp 4 lần \({1 \over {12}}\)

\({1 \over 4}:{1 \over {12}} = {1 \over 4} \times {{12} \over 1} = {{12} \over 4} = 3\)

Vậy: \({1 \over 4}\) gấp 3 lần \({1 \over {12}} \)

\({1 \over 6}:{1 \over {12}} = {1 \over 6} \times {{12} \over 1} = {{12} \over 6} = 2\)

Vậy: \({1 \over 6}\) gấp 2 lần \({1 \over {12}}\)Mục lục môn Toán 4

Chia sẻ