SGK Toán 4 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 4 SGK Toán 4 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 4 SGK Kết nối tri thức tập 1, tập 2 trên Baitapsgk.com

Toán lớp 4 kết nối tri thức tập 1

Toán lớp 4 kết nối tri thức tập 2

Luyện tập 3 Câu 4 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Cho hình chữ nhật ABCD và hình thoi MNPQ (như...
Hướng dẫn giải bài Luyện tập 3 Câu 4 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối năm...
Luyện tập 3 Câu 5 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Trong thùng có 100 ell dầu, Người ta lấy ...
Hướng dẫn trả lời bài Luyện tập 3 Câu 5 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối...
Luyện tập 3 Câu 2 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Cho biểu đồ sau: Dựa vào biểu đồ, hãy...
Hướng dẫn giải bài Luyện tập 3 Câu 2 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối năm...
Luyện tập 3 Câu 3 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Chọn câu trả lời đúng. Cùng đi một quãng...
Hướng dẫn trả lời bài Luyện tập 3 Câu 3 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối...
Luyện tập 2 Câu 5 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Một kho có 31 tấn 5 tạ muối. Người ta...
Hướng dẫn trả lời bài Luyện tập 2 Câu 5 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối...
Luyện tập 3 Câu 1 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính. Đặt tính – Tính: Phép...
Giải bài Luyện tập 3 Câu 1 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối năm trang 116...
Luyện tập 2 Câu 4 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Có 30 bạn tham gia đội văn nghệ của...
Hướng dẫn giải bài Luyện tập 2 Câu 4 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối năm...
Luyện tập 2 Câu 3 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Tính. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác...
Giải bài Luyện tập 2 Câu 3 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối năm trang 116...
Luyện tập 2 Câu 1 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Chọn câu trả lời đúng. Đã tô màu  frac{3}{5}...
Hướng dẫn trả lời bài Luyện tập 2 Câu 1 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối...
Luyện tập 2 Câu 2 trang 116 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Rút gọn các phân số:..
Hướng dẫn giải bài Luyện tập 2 Câu 2 thuộc Bài 73: Ôn tập chung, Chủ đề 13. Ôn tập cuối năm trang...

Mới cập nhật

Ghép các thông tin trong cột A với cột B trong bảng sau sao cho phù hợp
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Lời giải 37.6 ...
Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của...
Con người đã chủ động điều khiển các yếu tố bên ngoài cho phù hợp thông qua các biện pháp Phân tích và giải...
Hãy tìm hiểu và cho biết nước chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong cơ thể và đóng vai trò gì đối với con người....
Nước tham gia vào quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng nên ảnh hưởng đến sinh trưởng Lời giải bài tập,...
Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?
Ở động vật, ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D - chất đóng vai trò quan Vận dụng kiến thức...
Ở thực vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?
Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và thời gian ra hoa của thực vật Lời giải bài tập, câu hỏi 37.2...
Nhiệt độ môi trường cực thuận đối với sinh vật là gì?
Mỗi loài sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp Phân tích và giải 37.1...