Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Giải bài tập SGK Toán 4 tập 1:Chương 1,2. Toán 4 tập 2: Chương 3,4,5 và chương 6 ôn tập trên Baitapsgk.com

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ 2. Phép nhân 3. Phép chia

CHƯƠNG 3 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 2. Giới thiệu hình bình hành

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Giới thiệu hình thoi

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…

Bài 1. Tính rồi rút gọn:…. Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 – Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp 4

Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…

Bài 1. Rút gọn các phân số:…. Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 – Luyện tập chung trang 118 SGK Toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các...

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 – Luyện tập trang

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính...

Bài 1. Tính theo mẫu:…. Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 – Luyện tập trang 133

Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có chiều dài là…

Một hình chữ nhật có chiều dài là…. Bài 3 trang 133 SGK Toán 4 – Phép nhân phân số Một hình chữ nhật có

Bài 2 trang 133 SGK Toán 4, Rút gọn rồi tính:…

Rút gọn rồi tính:…. Bài 2 trang 133 SGK Toán 4 – Phép nhân phân số Rút gọn rồi tính: a) \({2 \over 6} \times {7

Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:…

Tính:…. Bài 1 trang 133 SGK Toán 4 – Phép nhân phân số Tính: a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\) b) \({2 \over 9} \times

Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán 4, Số nào trong các số dưới đây có...

Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?. Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4, Viết số thích hợp vào ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4 – Luyện tập chung trang 90 SGK Toán

Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán 4, Đặt tính rồi tính

Đặt tính rồi tính. Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán 4 – Luyện tập trang 89 SGK Toán 4 1. Đặt tính rồi

Luyện tập

Bài 3 trang 72 Địa 4, Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ Địa tự nhiên
Dãy Hoàng Liên Sơn - Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 4. Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ...
Câu 1, 2, 3 trang 61, 62 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 137. Giới thiệu tỉ số
Câu 1, 2, 3 trang 61, 62 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 61, 62 bài...
Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật: Bài 36: Không khí cần...
Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật: Bài 36: Không khí cần...