Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 Câu 1, 2, 3 trang 81 vở bài tập Toán lớp 4...

Câu 1, 2, 3 trang 81 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: Bài 70. Chia một tích cho một số...

Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Tình bằng ba cách

Advertisements (Quảng cáo)

1. Tính bằng hai cách:

a) (14 × 27 ) :7 = ………………

                         = ………………

   (14 ×27 ) : 7 = ………………

                        = ………………

                        = ………………

b) (25 ×24) :6 = ………………

                      = ………………

(25 ×24) :6 = ………………

                 = ………………

                 = ………………

2. Tình bằng ba cách

(32 ×24) : 4 = ………………

                    = ………………

(32 ×24) : 4 = ………………

                    = ………………

                    = ………………

(32 ×24) : 4 = ………………

                    = ………………

                    = ………………

3. Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \({1 \over 6}\) số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

1.

a) (14 ×27 ) :7 = 387 : 7

                         = 54

   (14 ×27 ) : 7 = 14 : 7 ×27

                        = 2  ×27

                        = 54

b) (25 ×24) :6 = 600: 6

                      = 100

(25 ×24) :6 =  25×24 : 6

                  = 25×4

                  = 100

2.

(32 ×24) : 4 = 768 : 4

                     = 192

(32 ×24) : 4 = 32 : 4×24

                     = 8×24

                     = 192

(32 ×24) : 4 = 32×24 : 4       

                     = 32 ×6

                     = 192

3.

Tóm tắt:

Số mét vải cửa hàng đó bán được là:

(30×6) : 6 = 30 (m)

Đáp số: 30 (m)