Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5 Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi...

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A): Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm...

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A): Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)

+ Gián đẻ trứng vào tủ,

+ bướm đẻ trứng vào cây bắp cải,

+ ếch đẻ trứng dưới ao hồ,

Advertisements (Quảng cáo)

+ muỗi đẻ trứng vào chum, vại đựng nước,

+ chim đẻ trứng vào tổ trên cành cây.