Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách...
Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn?...

Luyện tập

Câu 1, 2, 3 trang 14 vở bài tập Toán 5 tập 2: Bài 98. Luyện tập
Câu 1, 2, 3 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống 1....
Soạn bài Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – Tiếng Việt lớp 5
- Soạn bài Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai. Người da đen, da màu bị đối xử rất bất công. Họ phải...
Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác ? Bài 42 – 43: Sử dụng năng lượng chất đốt
Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác ?: Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt. Ngoài than...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường trang 115 sgk Tiếng Việt lớp 5, Ghép tiếng bảo với mỗi tiếng...
Mùa thảo Quả - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường trang 115 sgk Tiếng Việt lớp 5. Ghép tiếng...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 vở bài tập môn Toán lớp 5 tập 1 : Bài 76. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Một người gửi tiết kiệm 1 000...