Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách...
Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn?...

Luyện tập

Chính tả bài Cửa sông, 1. Nhớ – viết :Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất đến hết) 2. Tìm các tên...
Nhớ nguồn - Chính tả bài Cửa sông. 1. Nhớ - viết :Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất... đến hết) 2....
Bài 1 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5, Viết các hỗn số sau thành số thập phân:
Viết các hỗn số sau thành số thập phân. Bài 1 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5 - Tiết 50 Luyện tập chung...
Em hãy thuật lại một việc tốt mà em đã làm hay đã chứng kiến ở trường, Vào giờ chơi, em và bạn Minh...
Kể chuyện thuật chuyện - Em hãy thuật lại một việc tốt mà em đã làm hay đã chứng kiến ở trường....
Quan sát hình 1, hãy chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn
Đất và rừng - Quan sát hình 1, hãy chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. Vùng phân...
Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới, tên tôi là Tom. Vào ngày hôm qua, tôi đã viếng chùa...
Unit 19: Which Place Would You Like To Visit? - Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. tên tôi...