Unit 8 lesson Five trang 64 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: Look at the text. What can you see in the photos?
Hướng dẫn trả lời tiếng anh lớp 5 Unit 8 lesson Five trang 64 Family and Friends . Listen, point, and repeat. Look...
Unit 9 lesson One trang 66 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: Listen and read. Why did Max fall into the fountain?
Giải tiếng anh lớp 5 Unit 9 lesson One trang 66 Family and Friends . Listen, point and repeat. Listen and chant. Listen...
Unit 8 lesson Three trang 62 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: Is a melon larger than a grape? – Yes, it is
Giải tiếng anh lớp 5 Unit 8 lesson Three trang 62 Family and Friends . Ask and answer. Write three sentences. Listen and...
Unit 8 lesson Four trang 63 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: Nó là gì? Tên của nó là gì?
Lời giải bài tập, câu hỏi tiếng anh lớp 5 Unit 8 lesson Four trang 63 Family and Friends . Listen, point, and...
Unit 8 lesson Two trang 61 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: Read and write T(true) or F(false). ( và viết T(đúng) hoặc...
Hướng dẫn giải tiếng anh lớp 5 Unit 8 lesson Two trang 61 Family and Friends . Listen to the story and repeat....
Unit 8 lesson One trang 60 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: Listen and read. Why does Amy run fast?
Phân tích và lời giải tiếng anh lớp 5 Unit 8 lesson One trang 60 Family and Friends . Listen, point and repeat....
Unit 7 lesson Five trang 58 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: Look at the text. What can you see in the photos?
Gợi ý giải tiếng anh lớp 5 Unit 7 lesson Five trang 58 Family and Friends . Listen, point, and repeat. Look at...
Unit 7 lesson Six trang 59 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: A: Did Mai go to a swimming pool?
Lời Giải tiếng anh lớp 5 Unit 7 lesson Six trang 59 Family and Friends . Sten and write V(Vinh), L(Long), T(Thu), or...
Unit 7 lesson Three trang 56 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: (Bạn đã đi… phải không? )
Phân tích và lời giải tiếng anh lớp 5 Unit 7 lesson Three trang 56 Family and Friends . Look at the picture....
Unit 7 lesson Four trang 57 – Tiếng Anh 5 Family and Friends: Did they go to the museum?
Giải chi tiết tiếng anh lớp 5 Unit 7 lesson Four trang 57 Family and Friends . Listen, point, and repeat. Listen and...

Mới cập nhật

Bài 19. Châu Nam Cực trang 58, 59 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Đặc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 1: a, b, c, 2, 3, 4 Bài 19. Châu Nam Cực trang 58, 59 SBT Lịch sử...
Bài 18. Châu Đại Dương trang 53, 54 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Những...
Hướng dẫn trả lời 1: a, b, c, d, e, g, h, i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bài...
Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn trang 51, 52...
Phân tích và giải 1: a, b, c, d, e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 17. Đặc điểm dân cư,...
Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên Trung và Nam Mỹ trang 48, 49 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri...
Giải và trình bày phương pháp giải 1: a, b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên...
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ trang 46, 47...
Giải chi tiết 1: a, b, c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội,...
Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ trang 44, 45 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri thức với...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 1: a, b, c, d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 14. Đặc điểm tự...