Mới cập nhật

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 12: Em sử dụng tiền...
Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh nào biết sử dụng...
Trả lời Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng...
Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Chỉ vì không cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 10: Em phòng,...
Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Em hãy viết, vẽ một thông điệp tuyên truyền về...
Hướng dẫn giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 9: Em nhận biết...
Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân Đạo đức 5 Cánh diều: Chia sẻ về những dự định của em trong thời gian...
Lời Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1 Bài 8: Em lập kế...
Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh trên đã làm gì để bảo vệ...
Hướng dẫn giải Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 7: Em bảo vệ...
Bài 6: Môi trường sống quanh em Đạo đức 5 Cánh diều: Tham gia trò chơi Ai tinh mắt Cách chơi: : Tham gia...
Phân tích và lời giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2 Bài 6:...
Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt Đạo đức 5 Cánh diều: Bạn trong bài hát trên đã làm được những việc...
Lời giải bài tập, câu hỏi Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2, 3...
Bài 4: Em biết vượt qua khó khăn Đạo đức 5 Cánh diều: Chia sẻ về một số cách mà em đã thực hiện...
Hướng dẫn giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 4: Em...
Bài 3: Em nhận biết khó khăn Đạo đức 5 Cánh diều: Tham gia trò chơi Ai nhanh ai đúng?
Giải và trình bày phương pháp giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài...