Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Chính tả – Tuần 30 trang 74, 75 VBT Tiếng Việt 5...

Chính tả – Tuần 30 trang 74, 75 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới...

1. Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa . Chính tả – Tuần 30 trang 74, 75 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

1. Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

Danh hiệu

Viết đúng

anh hùng lao động

->…………

->…………

->…………

->………..

->…………

->…………

anh hùng lực lượng vũ trang

huân chương sao vàng

huân chương độc lập hạng nhất

huân chương độc lập hạng ba

huân chương lao động hạng nhất

2. Điền tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây :

a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là……

b) …………là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

c) ………… là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

TRẢ LỜI:

Quảng cáo

1. Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

Danh hiệu

Viết đúng

anh hùng lao động

-> Anh hùng Lao động

->Anh hùng Lực lượng vũ trang

->Huân chương Sao vàng

-> Huân chương Độc lập hạng Nhất

-> Huân chương Độc lập hạng Ba

-> Huân chương Lao động hạng Nhất

anh hùng lực lượng vũ trang

huân chương sao vàng

huân chương độc lập hạng nhất

huân chương độc lập hạng ba

huân chương lao động hạng nhất

Giải thích thêm:>

Một cụm từ đều có cấu tạo như nhau, đều gồm có hai bộ phận (Anh hùng / Lao động) do đó phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.>

Đối với ba cụm từ sau do tên của các huân chương chỉ gồm hai bộ phận cấu tạo đó là từ “Huân chương” và từ chỉ loại huân chương ấy (ví dụ : Độc lập) nên từ xác định hạng huân chương không nằm trong cụm từ chỉ tên huân chương do vậy ta chỉ viết hoa từ chỉ hạng của huân chương.>

2. Điền tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây :

a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao vàng.>

b) Huân chương Quân công là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội.>

c) Huân chương Lao động là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.>

Quảng cáo