Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tiết 3 trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5...

Tiết 3 trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 2:Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang...

1.Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 – 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005.. Tiết 3 trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập cuối kì 2

1. Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 – 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005.

Bước 1 : Kẻ bảng thống kê, biết rằng bảng đó có 5 cột dọc, 5 hàng ngang :

– 5 cột dọc :

1) Năm học

2) Số trường

3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số

– 5 hàng ngang

1) 2000-2001

2) 2001 – 2002

3) 2002 – 2003

4) 2003 – 2004

5) 2004 – 2005

Điền tiếp tên cho các cột dọc và hàng ngang trong bảng dưới đây:

(1) Năm học

(2)…

(3)…

(4)…

(5)…

(1) 2000-2001

(2)…

(3)…

(4)…

(5)…

Bước 2 : Điền các số liệu thống kê vào bảng trên.

2. Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

b) Số học sinh hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

d)Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

1.Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 – 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005.

Bước 1 : Kẻ bảng thống kê, biết rằng bảng đó có 5 cột dọc, 5 hàng ngang :

– 5 cột dọc :

Quảng cáo

1) Năm học

2) Số trường

3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số

– 5 hàng ngang

1) 2000-2001

2) 2001 – 2002

3) 2002 – 2003

4) 2003 – 2004

5) 2004 – 2005

Điền tiếp tên cho các cột dọc và hàng ngang trong bảng dưới đây:

(1)Năm học

(2) Số trường

(3) Số năm

học 

(4) Số giáo

viên

(5) Tỉ lệ học

sinh dân tộc

thiểu số

(1)2000-2001

13859

9741100

355900

15,2%

(2)2001-2002

13903

9315300

359900

15,8%

(3)2002-2003

14163

8815700

3631000

16,7%

(4)2003-2004

14345

8346000

366200

17,7%

(5)2004-2005

14518

7744800

362400

19,2%

Bước 2 : Điền các số liệu thống kê vào bảng trên.

2. Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm ?

X Tăng

b)Số học sinh hằng năm tăng hay giảm ?

X Giảm

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm ?

X Lúc tăng lúc giảm

d) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm ?

X Tăng