Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5 Câu 1, 2, 3, 4 trang 104 vở bài tập Toán lớp...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 104 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 85. Hình tam giác...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 104 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)

1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)

KNM là hình tam giác có ba góc nhọn, …………………

2. Vẽ đường cao tương ứng với đáy MN của mỗi hình tam giác

3. Vẽ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình để tạo thành hình mới có hai hình tam giác

 

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) Hình chữ nhật ABCD có ………. ô vuông

b) Hình tam giác EDC có …….. ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông)

Quảng cáo

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD gấp …… lần số ô vuông của hình tam giác EDC

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bằng ….. số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.

1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)

2. Vẽ đường cao tương ứng với đáy MN của mỗi hình tam giác

 

3. Vẽ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình để tạo thành hình mới có hai hình tam giác

 

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) Hình chữ nhật ABCD có 32 ô vuông

b) Hình tam giác EDC có 16 ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông)

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần số ô vuông của hình tam giác EDC

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bằng \({1 \over 2}\) số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.