Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Giải bài 2 trang 34 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Nguyên...

Giải bài 2 trang 34 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế thường dùng?...

Lời giải bài 2 trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

Câu hỏi: Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế thường dùng?

A. Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.                  B. Dãn nở vì nhiệt của chất khí.

C. Thay đổi màu sắc của một vật theo nhiệt độ.      D. Hiện tượng nóng chảy của các chất.

Quảng cáo

Trả lời: 

Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.

Chọn đáp án A