Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 142 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 142 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Trong hai hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là do quá trình nội sinh, hiện tượng nào...

Giải bài 1 trang 142 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Câu hỏi: Trong hai hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là do quá trình nội sinh, hiện tượng nào là do quá trình ngoại sinh?

  • Mưa lớn gây ra đá lở ở miền núi
  • Động đất gây ra đá lở ở miền núi

Trả lời: Trong hai quá trình trên:

  • Mưa lớn gây ra đá lở ở miền núi -> Qúa trình ngoại sinh
  • Động đất gây ra đá lở ở miền núi -> Qúa trình nội sinh