Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Qua các hình 16.2 và 16.3, hãy nêu tên một số nét...

Qua các hình 16.2 và 16.3, hãy nêu tên một số nét văn hóa của người Việt Vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kì Bắc thuộc...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 83 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc thời Bắc thuộc

Câu hỏi: Qua các hình 16.2 và 16.3, hãy nêu tên một số nét văn hóa của người Việt Vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kì Bắc thuộc.

Trả lời: Một số nét văn hóa của người Việt Vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kì Bắc thuộc là:

– Tục thờ cúng tổ tiên

– Tổ chức các lễ hội làng