Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta...

Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích gì?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 70 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế xã hội của Việt Nam thời Bắc Thuộc

Câu hỏi: Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích gì?

Nêu chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Trả lời: Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích đồng hóa dân ta về mọi mặt…

Chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

Quảng cáo

– Mở trường lớp dạy chữ Hán

– Áp dụng luật Hán

– Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc.