Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6 Bài tập 4 trang 77 Sách bài tập Lịch Sử 6: Giữa...

Bài tập 4 trang 77 Sách bài tập Lịch Sử 6: Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đã đánh chiếm thành Tống Bình rồi tự...

Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đã đánh chiếm thành Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.. Bài tập 4 trang 77 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6 – Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc họ Dương

Bài tập 4. Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ ?

Trả lời  

– Lợi dụng  lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân chuẩn bị nổi dậy.

– Giữa năm  905,  Khúc Thừa Dụ đã đánh chiếm thành Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ,  xây dựng chính quyền tự chủ.

Advertisements (Quảng cáo)

–  Họ Khúc đã làm được nhiều việc lớn : đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến xã ; xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc ; lập lại sổ hộ khẩu… nhằm xây dựng đất nước tự chủ, đem lại đời sống ấm no cho nhân dân.