SBT Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6
Giải SBT Sử 6 trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 trên Baitapsgk.com

Bài tập 3 trang 81 bài tập SBT Lịch Sử 6: Năm 938 Kháng chiến chống quân Nam Hán...

Năm 938 Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, khẳng định nền độc lập hoàn toàn

Bài tập 2 trang 81 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6: Người lãnh đạo dân ta chống xâm...

Người lãnh đạo dân ta chống xâm lược, bảo vệ đất nước: Thục Phán, Hai Bà Trưng, Khúc Thừa Dụ. Bài tập 2 trang 81

Bài tập 1 trang 80 SBT Lịch Sử 6: Thời kì Bắc thuộc kết thúc được đánh dấu bằng...

Thời kì Bắc thuộc kết thúc được đánh dấu bằng sự kiện lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Bài tập 1 trang 80

Bài tập 5 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Là chiến thắng vĩ đại : đã đập...

Là chiến thắng vĩ đại : đã đập tan ý chí xâm lược nước ta của nhà Nam Hán nói riêng của phong kiến phương

Bài tập 3 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Cuối năm 938 diễn ra trận quyết chiến...

Cuối năm 938 diễn ra trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.. Bài tập 3 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6 –

Bài tập 4 trang 79 SBT Lịch Sử 6: Kế hoạch chủ động ở chỗ : Dự đoán quân...

Kế hoạch chủ động ở chỗ : Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chủ

Bài tập 2 trang 79 SBT Lịch Sử 6: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một...

Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại, mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc..

Bài tập 1 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6: Kết quả lớn nhất của chiến thắng...

Kết quả lớn nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của quân dân ta là vua Nam Hán tuyệt vọng phải rút quân về,

Bài tập 4 trang 77 Sách bài tập Lịch Sử 6: Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đã đánh...

Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đã đánh chiếm thành Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ..

Bài tập 5 trang 77 SBT Lịch Sử 6: – Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên...

– Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay, thần phục nhà Hậu Lương. Năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước

Luyện tập

Bài tập 11 trang 10 Sách bài tập (SBT) GDCD 6: những tấm gương vượt khó trong học tập là những tấm gương rất...
những tấm gương vượt khó trong học tập là những tấm gương rất đáng khâm phục, để mọi người học hỏi và noi theo....
Bài 104 trang 97 sgk Toán 6 tập 1, Tìm số nguyên x, biết:
Tìm số nguyên x, biết. Bài 104 trang 97 sgk toán 6 tập 1 - Bội và ước của một số nguyên. 104. Tìm...
Bài 28-29.20 trang 83 Sách bài tập Vật Lý 6: Tôi ở đây là “Sự ngưng tụ”, vì nếu hơi nước trong khí quyển...
Tôi ở đây là "Sự ngưng tụ", vì nếu hơi nước trong khí quyển không ngưng tụ thành nước thì không thể có mưa.....