SBT Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6
Giải SBT Sử 6 trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 trên Baitapsgk.com

Bài tập 1 trang 80 SBT Lịch Sử 6: Thời kì Bắc thuộc kết thúc được đánh dấu bằng...
1. Thời kì dựng nước đầu tiên nước ta có tên gọi là...
Bài tập 5 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Là chiến thắng vĩ đại : đã đập...
1. Vì sao nói : Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đai của dân tôc ta ?...
Bài tập 4 trang 79 SBT Lịch Sử 6: Kế hoạch chủ động ở chỗ : Dự đoán quân...
– Kế hoạch chủ động ở chỗ : Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chủ động chọn khúc sông này và chuẩn bị một trận quyết chiến…...
Bài tập 2 trang 79 SBT Lịch Sử 6: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một...
mục Hải Dương, là một tướng giỏi và được Dương Đình Nghệ tin yêu gả con gái cho....

Luyện tập

Bài 28-29.13 trang 81 SBT Vật Lý 6: Ở nhiệt độ trong phòng, chỉ có thể có khí ô-xi, không thể có ô-xi
Ở nhiệt độ trong phòng, chỉ có thể có khí ô-xi, không thể có ô-xi lỏng vì. Bài 28-29.13 trang 81 Sách bài tập...
Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng - Câu 6 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Nếu không, phải sử dụng...
Bài 9 trang 24 Sách bài tập (SBT) GDCD 6: Đồng ý với ý kiến của Hiến. Suy nghĩ của Hiến là đúng, vì...
Đồng ý với ý kiến của Hiến. Suy nghĩ của Hiến là đúng, vì bảo vệ thiên nhiên hiện nay là việc làm cần...