Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 8- Phần Tự luận- trang 59 SBT Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy cho...
Dựa vào nội dung mục 3 trang 93, 94 SGK và liên hệ thực tế. Trả lời bài 8- Phần Tự luận- trang...
Bài 7- Phần Tự luận- trang 59 SBT Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Dựa vào...
Tham khảo tài liệu sách báo và internet. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 7- Phần Tự luận- trang 59 Sách bài tập...
Bài 6- Phần Tự luận- trang 59 SBT Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy so...
Dựa vào nội dung trang 88 và 92 SGK. Trả lời bài 6- Phần Tự luận- trang 59 sách bài tập (SBT) Lịch...
Bài 4- Phần Tự luận- trang 59 SBT Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy cho...
Dựa vào nội dung mục 2, trang 92 SGK. Lời giải bài tập, câu hỏi bài 4- Phần Tự luận- trang 59 Sách...
Bài 5- Phần Tự luận- trang 59 SBT Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy hoàn...
So sánh về thành phần xã hội của Chăm-pa và Phù Nam. Phân tích và lời giải bài 5- Phần Tự luận- trang...
Bài 2- Phần Tự luận- trang 58 SBT Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hình 1...
Dựa vào hình ảnh và nêu suy nghĩ của em. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 2- Phần Tự luận- trang 58 sách...
Bài 3- Phần Tự luận- trang 58 SBT Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hình 4,...
Quan sát hình 4,5 SGK và tìm từ khóa trong đoạn tư liệu để đưa ra nhận xét. Các từ khóa như: "chuyên...
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 58 SBT Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Địa bàn...
Giải 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 58 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết...
Bài 1- Phần Tự luận- trang 58 SBT Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hoàn thiện...
Dựa vào mục 1, trang 92 SGK. Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 58 sách bài tập (SBT) Lịch sử và Địa...
Bài 7- Phần Tự luận- trang 57 SBT Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát...
Quan sát hình ảnh và đưa ra nhận xét. Lời Giải bài 7- Phần Tự luận- trang 57 Sách bài tập Lịch sử...