Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo.

Mới cập nhật

Bài 4 trang 67SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Khía cạnh nào trong văn hoá vất chất của Phù...
Lời Giải Câu 1, 2, bài 4 trang 67sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo - Bài...
Bài 5 trang 68 SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Tư liệu sau và đưa ra giả định của...
Dựa vào các từ khóa trong văn bản trên. Vận dụng kiến thức giải bài 5 trang 68 sách bài tập (SBT) Lịch...
Bài 2 trang 66 SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Em hãy hoàn thành sơ đồ bên dưới: Dựa...
Dựa vào nội dung trang 104. Trả lời bài 2 trang 66 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời...
Bài 3 trang 67 SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Em hãy lựa chọn các dữ kiện bên dưới...
Dựa vào nội dung trang 106 và 107 SGK. Trả lời bài 3 trang 67 sách bài tập (SBT) Lịch sử và Địa...
Bài 4 trang 64, 65 SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Các nhà sử học phải sử dụng tư...
Quan sát hình ảnh. Phân tích và lời giải bài 4 trang 64, 65 sách bài tập (SBT) Lịch sử và Địa lí...
Bài 1 trang 66 SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Em hãy nối các dữ liệu dưới đây sao...
Dựa vào nội dung trang 104, 105 SGK. Trả lời bài 1 trang 66 sách bài tập (SBT) Lịch sử và Địa lí...
Bài 2 trang 63 SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Em hãy điền các chi tiết phù hợp với...
Dựa vào nội dung trang 102 SGK. Lời giải bài tập, câu hỏi bài 2 trang 63 sách bài tập (SBT) Lịch sử...
Bài 3 trang 64 SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Em hãy điền những từ hay cụm từ vào...
Dựa vào nội dung trang 101 SGK. Hướng dẫn giải bài 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6-...
Bài 6 trang 62 SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Dựa vào sơ đồ và các thông tin dưới...
Dựa vào nội dung các cuộc khởi nghĩa trong SGK để trả lời. Trả lời bài 6 trang 62 sách bài tập Lịch...
Bài 1 trang 63 SBT Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo: Công trình kiến trúc nào của Chăm-pa được UNESCO...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1, 2, 3, 4, bài 1 trang 63 sách bài tập Lịch sử và Địa...