Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Phonetics trang 4 Unit 7 Sách bài tập Anh 6 mới: Tổng...

Phonetics trang 4 Unit 7 Sách bài tập Anh 6 mới: Tổng hợp bài tập Phonetics unit 7 có đáp án và lời giải...

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết. Phonetics – trang 4 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới – Unit 7. Television – Vô tuyến truyền hình

PHONETICS

1 Find the word with the different underlined sound. Say the words aloud.

[ Tìm từ có âm được dạch chân khác với các từ còn lại. Đọc các từ to lên]

Đáp án:

1.D              2. A            3. B              4. C            5. B

Quảng cáo
Đang tải...

2 Single-underline the words with the/θ/sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences.

[ Gạch chân 1 đường những từ phát âm /θ/ và gạch chân hai ường những từ phát âm /ð/. Thực hành đọc các câu đó]

1. The theatre is at number thirty, not thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is a series about a thirsty ghost.

4. They are thinking of a new game show.

5. Thousands of people gathered at the square.

Đáp án: