SBT Tiếng Anh lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Tiếng Anh lớp 7
A. ” Friends” Unit 1 Trang 3 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Complete the speech bubbles. The first...

Câu 1. Complete the speech bubbles. The first one is done for you Câu 2. Introduce the people in the pictures in exercise 1. The

B. “Names and Addresses” Unit 1 Trang 6 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Look at the cards. Complete...

Câu 1. Look at the cards. Complete the conversations Câu 2. Complete the card for yourself and write a similar conversation like the one in

A. “Telephone Numbers” Unit 2 Trang 11 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Complete the sentences. Use the words...

Câu 1. Complete the sentences. Use the words in the box Câu 2. Put (T) in the box for a correct sentence, put (F) for

B. “My Birthday” Unit 2 Trang 15 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Complete the table. The first one...

Câu 1. Complete the table. The first one is done for you. Câu 2. Complete the phrases. Use from… to ; in, at or on

A. ” A check-up” Unit 11 Trang 98 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the sentences with the...

Câu 1. Write the sentences with the present simple and the past simple. The first one is done for you 2. Write the question for

A. ” What shall we eat ?” Unit 12 Trang 107 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the...

Câu 1. Write the sentences with would like. (Viết câu với would like) Câu 2. Make sentences with too or either Câu 3. Make sentences

B. “What was wrong with you ?” Unit 11 Trang 103 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the...

Câu 1. Write the sentences with ‘had better + verb’ to give advice. Câu 2. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs

B. ” Our food” Unit 12 Trang 111 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Complete the sentences with do/don’t,...

Câu 1. Complete the sentences with do/don’t, does/doesn’t, did/didn’t. Câu 2. Write instruction on how to cook vegetables. Câu 3. Complete the sentences. Use the

Test yourself 4 Trang 115 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write five sentences Câu 2. Write five sentences. Câu 3....

Câu 1. Write five sentences Câu 2. Write five sentences. Câu 3. Listen. Write the letter of the things Mrs. Quyen needs to buy. Câu

A. ” Sports” Unit 13 Trang 117 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the adverbs corresponding to the...

Câu 1. Write the adverbs corresponding to the adjectives. The first one is done for you. Câu 2. Complete the sentences. The first one is

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...