SBT Tiếng Anh lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Tiếng Anh lớp 7
A. ” Friends” Unit 1 Trang 3 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Complete the speech bubbles. The first...
( Hoàn thành các bong bóng lời thoại. Cái đầu tiên được thực hiện cho bạn.)...
B. “Names and Addresses” Unit 1 Trang 6 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Look at the cards. Complete...
( Nhìn vào tấm thiệp. Hoàn thành đoạn hội thoại) ...
B. “My Birthday” Unit 2 Trang 15 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Complete the table. The first one...
( Hoàn thành bảng. Ví dụ đầu tiên được thực hiện cho bạn.)...
A. ” A check-up” Unit 11 Trang 98 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the sentences with the...
(Viết câu với thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. Ví dụ đầu tiên đã được làm cho bạn)...
B. “What was wrong with you ?” Unit 11 Trang 103 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the...
(Viết câu với ‘had better + verb’ để đưa ra lời khuyên.)...
B. ” Our food” Unit 12 Trang 111 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Complete the sentences with do/don’t,...
( Hoàn thành câu với do/don’t, does/doesn’t, did/didn’t.)...
A. ” Sports” Unit 13 Trang 117 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the adverbs corresponding to the...
(Viết các phó từ tương ứng với các tính từ. Ví dụ đầu tiên được thực hiện cho bạn.)...

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...