SBT Tiếng Anh lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Tiếng Anh lớp 7
A. ” A check-up” Unit 11 Trang 98 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the sentences with the...
1. Write the sentences with the present simple and the past simple. The first one is done for you.
A. ” What shall we eat ?” Unit 12 Trang 107 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the...
Câu 1. Write the sentences with would like. (Viết câu với would like)
Quảng cáo


B. “What was wrong with you ?” Unit 11 Trang 103 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the...
Câu 1. Write the sentences with ‘had better + verb’ to give advice.
B. ” Our food” Unit 12 Trang 111 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Complete the sentences with do/don’t,...
Câu 1. Complete the sentences with do/don’t, does/doesn’t, did/didn’t.

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...