Bài 14. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản trang 83, 84, 85 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo: Các hiện...
Hướng dẫn trả lời bài 14. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản trang 83, 84, 85 SGK Công nghệ 7...
Bài 13. Quy trình kỹ thuật nuôi hải sản trang 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Công nghệ 7 Chân trời sáng...
Giải chi tiết bài 13. Quy trình kỹ thuật nuôi hải sản trang 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 SGK Công...
Bài 12. Ngành thuỷ sản ở Việt Nam trang 72, 73, 74 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo: Hình 12. 1a: Cung cấp...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 12. Ngành thuỷ sản ở Việt Nam trang 72, 73, 74 SGK Công nghệ 7 Chân...
Bài 10. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trang 58, 59, 60, 61, 62, 63 Công nghệ 7 Chân trời sáng...
Gợi ý giải bài 10. Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trang 58, 59, 60, 61, 62, 63 SGK Công...
Bài 11. Kỹ thuật chăn nuôi gà vịt thả vườn trang 64, 65, 66, 67 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo: Theo em,...
Hướng dẫn trả lời bài 11. Kĩ thuật chăn nuôi gà vịt thả vườn trang 64, 65, 66, 67 SGK Công nghệ 7...
Bài 8. Nghề chăn nuôi ở Việt Nam trang 50, 51, 52, 53 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo: Những biện pháp được...
Hướng dẫn trả lời bài 8. Nghề chăn nuôi ở Việt Nam trang 50, 51, 52, 53 SGK Công nghệ 7 Chân trời...
Bài 9. Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam trang 54, 55, 56, 57 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo: Mỗi...
Lời Giải bài 9. Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam trang 54, 55, 56, 57 SGK Công nghệ 7 Chân...
Bài 7. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trang 42, 43, 44, 45, 46, 47 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo: Làm...
Gợi ý giải bài 7. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trang 42, 43, 44, 45, 46, 47 SGK Công nghệ 7...
Bài 6. Rừng ở Việt Nam trang 38, 39, 40, 41 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo: Rừng có tác động như thế...
Phân tích và lời giải bài 6. Rừng ở Việt Nam trang 38, 39, 40, 41 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng...
Bài 5. Trồng và chăm sóc cây cải xanh trang 28, 29, 30, 31, 32, 33 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo: Quan...
Phân tích và giải bài 5. Trồng và chăm sóc cây cải xanh trang 28, 29, 30, 31, 32, 33 SGK Công nghệ...

Mới cập nhật

Nguyên tử calcium có 20 electron ở vỏ nguyên tử. Hạt nhân của nguyên tử có calcium có số proton là B. 10. C....
Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ electron Giải và trình bày phương pháp giải 2.16 - Bài 2. Nguyên tử - SBT...
Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là?
Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau Hướng dẫn giải 2.15 - Bài 2. Nguyên tử -...
Nitrogen là nguyên tố hóa học phổ biến trong không khí. Trong hạt nhân nguyên tử nitrogen có 7 proton. Số electron trong các...
Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau Hướng dẫn giải 2.14 - Bài 2. Nguyên tử -...
Trong một nguyên tử có số proton bằng 5, số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử, viết từ lớp trong ra lớp...
Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau Gợi ý giải 2.13 - Bài 2. Nguyên tử -...
Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dơ-pho – Bo, số lớp electron của nguyên tố...
Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau Phân tích, đưa ra lời giải 2.12 - Bài 2....
Oxygen là nguyên tố hóa học phổ biến trong không khí, duy trì sự sống và sự cháy. Hoàn thiện Hình 2
Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ electron Vận dụng kiến thức giải 2.11 - Bài 2. Nguyên tử - SBT Khoa học...