Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8 Em có nhận xét gì về ‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân...

Em có nhận xét gì về ‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền’? (tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII)...

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII – Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?. Nhận xét về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”:

Sau thắng lợi của CMTS Pháp 1789, giai cấp tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến và thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8/1789).

Quảng cáo

– Ý nghĩa: Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

– Ưu điểm: Đề cao quyền tự do, quyền bình đẳng của con người

– Hạn chế: Phục vụ quyền lợi của gai cấp tư sản, nhân dân hầu như không được hưởng

– Ảnh hưởng: Thắng lợi của CMTS Pháp cùng với Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp có ảnh hưởng lớn thúc đẩy cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trên thế giới.

Quảng cáo

Mục lục môn Sử 8