Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh lớp 8 Câu 10 Unit 10 Trang 92 SBT Tiếng Anh 8: Fill in...

Câu 10 Unit 10 Trang 92 SBT Tiếng Anh 8: Fill in each gap with one word from the box. There are more...

Fill in each gap with one word from the box. There are more words than you need.. Câu 10 Unit 10 Trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 – Unit 10: RECYCLING

Fill in each gap with one word from the box. There are more words than you need.

Điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp. Có nhiều từ hơn bạn cần điền.

Quảng cáo

gas Steel metal air water
first third raw useful waste
from of other house center
manufactured sorted used recycled ređuced

Recycling is Processing used materials into new products to prevent waste of potentially (1)______ materials, reduce the consumption of fresh (2) __________ materials, reduce energy usage, reduce . (3)__________ pollution and water pollution (4)_______ land filling by reducing the need for traditional waste disposal, and lower greenhouse (5)_________ emissions. Recycling is a key component of modem waste reduction and is the (6)__________ component of the “Reduce, Reuse, Recycle” waste formula. Recyclable materials include many kinds of glass, paper, (7)_________ , plastic, textiles, and electronics. Although similar in effect, the composting or (8)______ of biodegradable waste – such as food or garden (9)________ is not typically considered recycling. Materials to be (10)__________ are either brought to a collection (11)________ or picked up from the curbside, then, cleaned, and reprocessed into new materials for manufacturing.

Hướng dẫn giải 

1. usefull 2. raw 3. air 4. from 5. gas 6. others
7. steel 8. reuse 9. waste 10. used 11. center 12. sorted

Dịch bài đọc 

Tái chế đang xử lý các vật liệu đã sử dụng thành các sản phẩm mới để tránh lãng phí các nguyên liệu hữu ích, giảm tiêu thụ nguyên liệu thô, giảm sử dụng năng lượng, giảm ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước từ làm đất bằng cách giảm nhu cầu xử lý chất thải truyền thống và giảm lượng khí nhà kính phát thải. Tái chế là một thành phần quan trọng của việc giảm chất thải hiện đại và là thành phần khác của công thức “Giảm thiểu, Sử dụng lại, Tái chế”. Nguyên liệu có thể tái chế bao gồm nhiều loại thủy tinh, giấy, thép, nhựa, hàng dệt và điện tử. Mặc dù có hiệu lực tương tự, việc ủ phân hoặc tái sử dụng chất thải phân huỷ sinh học – chẳng hạn như thực phẩm hoặc rác thải của vườn thường không được coi là tái chế. Vật liệu được sử dụng hoặc đưa đến trung tâm thu gom hoặc lấy từ lề đường, sau đó sắp xếp, làm sạch và tái chế thành các vật liệu mới để sản xuất.

Quảng cáo