SBT Tiếng Anh lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh lớp 8
Câu 8 Unit 16 Trang 140 SBT Tiếng Anh 8: Read the list of the 20th century inventions and put the
Read the list of the 20th century inventions and put the following events in the correct order of time. One item (d) has been done for you.
Câu 7 Unit 16 Trang 140 SBT Anh 8: Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in
Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in brackets.
Câu 6 Unit 16 Trang 139 SBT Tiếng Anh 8: Write, from the following sets of words and phrases, complete
Write, from the following sets of words and phrases, complete sentences which together describe the process of making ice-cream. You can make all the necessary changes and
Câu 5 Unit 16 Trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Read the passage in Exercise 4 again and write true or...
Read the passage in Exercise 4 again and write true or false against these statements.
Câu 4 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable
Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.
Câu 3 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Put the sentences below in the correct order to produce the
Put the sentences below in the correct order to produce the instruction to cook spring-rolls or Use the sequence markers in the box to complete the instruction.
Quảng cáo


Câu 2 Unit 16 Trang 137 SBT Tiếng Anh 8: Write the correct form of the verbs in brackets in each of the
Write the correct form of the verbs in brackets in each of the following sentences.
Câu 1 Unit 16 Trang 136 Sách BT Tiếng Anh lớp 8: Active or passive? Write A in the brackets if the sentence is
Active or passive? Write A in the brackets if the sentence is in the active voice and p if it is in the passive voice.

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...