SBT Tiếng Anh lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh lớp 8
Câu 8 Unit 16 Trang 140 SBT Tiếng Anh 8: Read the list of the 20th century inventions and...
Đọc danh sách các phát minh của thế kỷ 20 và đặt các sự kiện theo đúng thứ tự thời gian. Mục (d) đã được thực hiện giúp bạn....
Câu 7 Unit 16 Trang 140 SBT Anh 8: Invented or was invented ? Use the correct form of...
Phát minh hay được phát mình? Sử dụng dạng đúng của các từ dưới đây....
Câu 6 Unit 16 Trang 139 SBT Tiếng Anh 8: Write, from the following sets of words and phrases,...
Viết câu, từ các cụm từ và cụm từ sau đây, để mô tả quy trình sản xuất kem. Bạn có thể thực hiện tất cả các thay đổi cần thiết và bổ sung....
Câu 5 Unit 16 Trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Read the passage in Exercise 4...
Đọc đoạn văn ở bài 4 và cho biết các câu sau đây đúng hay sai....
Câu 3 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Put the sentences below in the correct order to...
Đặt các câu dưới đây theo thứ tự đúng để có những hướng dẫn nếu món chả giò hoặc Sử dụng các từ dưới đây....
Câu 1 Unit 16 Trang 136 Sách BT Tiếng Anh lớp 8: Active or passive? Write A in the...
Chủ động hay bị động? Viết A nếu là câu chủ động, P nếu là câu bị động...

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...