SBT Tiếng Anh lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh lớp 8
Câu 8 Unit 16 Trang 140 SBT Tiếng Anh 8: Read the list of the 20th century inventions and put the
Read the list of the 20th century inventions and put the following events in the correct order of time. One item (d) has been done for you.
Câu 7 Unit 16 Trang 140 SBT Anh 8: Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in
Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in brackets.
Câu 6 Unit 16 Trang 139 SBT Tiếng Anh 8: Write, from the following sets of words and phrases, complete
Write, from the following sets of words and phrases, complete sentences which together describe the process of making ice-cream. You can make all the necessary changes and
Câu 5 Unit 16 Trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Read the passage in Exercise 4 again and write true or...
Read the passage in Exercise 4 again and write true or false against these statements.
Câu 4 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable
Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.
Câu 3 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Put the sentences below in the correct order to produce the
Put the sentences below in the correct order to produce the instruction to cook spring-rolls or Use the sequence markers in the box to complete the instruction.

Quảng cáo
Câu 2 Unit 16 Trang 137 SBT Tiếng Anh 8: Write the correct form of the verbs in brackets in each of the
Write the correct form of the verbs in brackets in each of the following sentences.
Câu 1 Unit 16 Trang 136 Sách BT Tiếng Anh lớp 8: Active or passive? Write A in the brackets if the sentence is
Active or passive? Write A in the brackets if the sentence is in the active voice and p if it is in the passive voice.
Câu 8 Unit 15 Trang 134 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Fill in each gap in the following sentences with one word,
Fill in each gap in the following sentences with one word, phrase or acronym from the box.

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...