SBT Tiếng Anh lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh lớp 8
Câu 8 Unit 16 Trang 140 SBT Tiếng Anh 8: Read the list of the 20th century inventions and...
Read the list of the 20th century inventions and put the following events in the correct order of time. One item (d) has been done for you.
Câu 7 Unit 16 Trang 140 SBT Anh 8: Invented or was invented ? Use the correct form of...
Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in brackets.
Câu 6 Unit 16 Trang 139 SBT Tiếng Anh 8: Write, from the following sets of words and phrases,...
Write, from the following sets of words and phrases, complete sentences which together describe the process of making ice-cream. You can make all the necessary changes and
Câu 5 Unit 16 Trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Read the passage in Exercise 4...
Read the passage in Exercise 4 again and write true or false against these statements.
Câu 4 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Fill in each of the gaps in the passage...
Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.
Câu 3 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Put the sentences below in the correct order to...
Put the sentences below in the correct order to produce the instruction to cook spring-rolls or Use the sequence markers in the box to complete the instruction.
Câu 2 Unit 16 Trang 137 SBT Tiếng Anh 8: Write the correct form of the verbs in brackets...
Write the correct form of the verbs in brackets in each of the following sentences.
Câu 1 Unit 16 Trang 136 Sách BT Tiếng Anh lớp 8: Active or passive? Write A in the...
Active or passive? Write A in the brackets if the sentence is in the active voice and p if it is in the passive voice.
Câu 8 Unit 15 Trang 134 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Fill in each gap in the...
Fill in each gap in the following sentences with one word, phrase or acronym from the box.

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm...
1. Bất phương trình một ẩn - Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7...
1. Bất phương trình một ẩn - Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 16 trang...
Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Chứng tỏ:
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 17 trang...
Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay...
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 15 trang...