SBT Tiếng Anh lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh lớp 8
Câu 8 Unit 16 Trang 140 SBT Tiếng Anh 8: Read the list of the 20th century inventions and put the
Read the list of the 20th century inventions and put the following events in the correct order of time. One item (d) has been done for you.
Câu 7 Unit 16 Trang 140 SBT Anh 8: Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in
Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in brackets.
Câu 6 Unit 16 Trang 139 SBT Tiếng Anh 8: Write, from the following sets of words and phrases, complete
Write, from the following sets of words and phrases, complete sentences which together describe the process of making ice-cream. You can make all the necessary changes and
Câu 5 Unit 16 Trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Read the passage in Exercise 4 again and write true or...
Read the passage in Exercise 4 again and write true or false against these statements.
Câu 4 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable
Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.
Câu 3 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Put the sentences below in the correct order to produce the
Put the sentences below in the correct order to produce the instruction to cook spring-rolls or Use the sequence markers in the box to complete the instruction.
Quảng cáo


Câu 2 Unit 16 Trang 137 SBT Tiếng Anh 8: Write the correct form of the verbs in brackets in each of the
Write the correct form of the verbs in brackets in each of the following sentences.
Câu 1 Unit 16 Trang 136 Sách BT Tiếng Anh lớp 8: Active or passive? Write A in the brackets if the sentence is
Active or passive? Write A in the brackets if the sentence is in the active voice and p if it is in the passive voice.
Câu 8 Unit 15 Trang 134 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Fill in each gap in the following sentences with one word,
Fill in each gap in the following sentences with one word, phrase or acronym from the box.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...