Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh lớp 8 Câu 8 Unit 11 Trang 97 Sách BT Tiếng Anh lớp 8:...

Câu 8 Unit 11 Trang 97 Sách BT Tiếng Anh lớp 8: List the words in the box under the appropriate headings. Then...

List the words in the box under the appropriate headings. Then you can add more words that you know to each heading.. Câu 8 Unit 11 Trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 –

List the words in the box under the appropriate headings. Then you can add more words that you know to each heading.

List the words in the box under the appropriate headings. Then you can add more words that you know to each heading.

Quảng cáo

Liệt kê các từ trong hộp dưới các tiêu đề thích hợp. Sau đó, bạn có thể thêm các từ khác mà bạn biết cho mỗi tiêu đề.

waterfall, mini-hotel, Ha Long Bay, tribal villages, Hoi An, railway station, mini-bus, cave, guest house, Hue, airport, pagoda, lake, motel, My Son, taxi, botanical garden, jungle stream, island, hotel, Phong Nha – Ke Bang, hostel

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 11

Hướng dẫn giải 

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 11

Quảng cáo