Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 95 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 95 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Đặt công thức oxit sắt là FexOy...

Bài 2 trang 95 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Hãy tìm công thức hóa học của hợp chất có thành phần các nguyên tố sau:. Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Hãy tìm công thức hóa học của hợp chất có thành phần các nguyên tố sau:

a)  Hợp chất oxit sắt có khối lượng mol là 160 g/mol, thành phần các nguyên tố: 70%Fe, còn lại là O.

b) Hợp chất rượu etylic (cồn) có khối lượng mol là 46 g/mol, thành phần các nguyên tố: 52,17% C, 13,04% H, còn lại là O.

Quảng cáo

a) Đặt công thức oxit sắt là FexOy

\(\eqalign{  & \% {m_{Fe}} = {{x.{M_{Fe}}} \over {{M_{F{e_x}{O_y}}}}} \cdot 100\cr& \Rightarrow 70 = {{x.56} \over {160}} \cdot 100 \Rightarrow x = 2  \cr  & \% {m_O} = 100\%  – \% {m_{Fe}}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\; = 100 – 70 = 30\%   \cr  & \% {m_O} = {{y.{M_O}} \over {{M_{F{e_x}{O_y}}}}} \cdot 100\cr& \Rightarrow 30 = {{y.16} \over {160}} \cdot 100 \Rightarrow y = 3 \cr} \)

Vậy công thức hóa học của oxit sắt là Fe2O3.

b) Đặt công thức rượu etylic là CxHyOz

\(\eqalign{  & \% {m_C} = {{x.{M_C}} \over {{M_\text{rượu etylic}}}} \cdot 100 \cr&\Rightarrow 52.17 = {{x.12} \over {46}} \cdot 100 \Rightarrow x = 2  \cr  & \% {m_H} = {{y.{M_H}} \over {{M_\text{rượu etylic}}}} \cdot 100\cr& \Rightarrow 13,04 = {{y.1} \over {46}} \cdot 100 \Rightarrow y = 6  \cr  & \% {m_O} = 100 – 52,17 – 13,04 = 34,79\%   \cr  & \% {m_O} = {{z.{M_O}} \over {{M_\text{rượu etylic}}}} \cdot 100 \cr&\Rightarrow 34,79 = {{z.16} \over {46}} \cdot 100 \Rightarrow z = 1 \cr} \)

Hoặc \({M_\text{rượu etylic}} = 12x + y + 16z \)\(\Rightarrow 46 = 12.2 + 6 + 16z \Rightarrow z = 1\)

Công thức hóa học của rượu etylic là C2H6O