Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 67 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 67 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Viết công thức hóa học và phân loại những muối có tên gọi sau: canxi cacbonat, kẽm...

Bài 4 trang 67 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. sắt (III) clorua : \(FeC{l_3}\). Bài 38. Bài Luyện tập 7

Viết công thức hóa học và phân loại những muối có tên gọi sau: canxi cacbonat, kẽm sunfat, canxi đihiđrophotphat, sắt (III) clorua, natri hiđrocacbonat, nhôm photphat, đồng (II) nitrat, bari hidrosunfat.

Canxi cacbonat : \(CaC{O_3}\)

Kẽm sunfat : \(ZnS{O_4}\)

Quảng cáo

canxi đihiđrophotphat : \(Ca({H_2}P{O_4})\)

sắt (III) clorua : \(FeC{l_3}\)

natri hiđrocacbonat : \(NaHC{O_3}\)

nhôm photphat : \(AlP{O_4}\)

đồng (II) nitrat : \(Cu{(N{O_3})_2}\) .

bari hiddrosfssunfat : \(Ba{(HS{O_4})_2}\)

Muối trung hòa gồm: \(CaC{O_3}\), \(ZnS{O_4}\), \(FeC{l_3}\), \(AlP{O_4}\), \(Cu{(N{O_3})_2}\) .

Muối axit gồm: \(Ca({H_2}P{O_4})\), \(NaHC{O_3}\) , \(Ba{(HS{O_4})_2}\).