Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Để hòa tan hoàn toàn 7g một kim loại hóa trị II cần dùng dung dịch axit có chứa 9,125g...

Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 33. Điều chế hiđro. Phản ứng thế

Để hòa tan hoàn toàn 7g một kim loại hóa trị II cần dùng dung dịch axit có chứa 9,125g HCl. Xác định tên kim loại M.

Quảng cáo

Số mol HCl là :

\({n_{HCl}} = {{{m_{HCl}}} \over {{M_{HCl}}}} = {{9,125} \over {36,5}} = 0,25mol\)

Phương trình hóa học ;

\(\eqalign{
& M\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,2HCl \to MC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr
& {{0,25} \over 2}\,\, \leftarrow \,\,\,\,0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol) \cr} \)

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow {n_M} = {{0,25} \over 2} = 0,125mol\)

\(\eqalign{  & {m_M} = {n_M}.{M_M} \Rightarrow 7 = 0,125.{M_M}\cr& \Rightarrow {M_M} = 56  \cr  &  \Rightarrow M \text{ là }Fe \cr} \)