Luyện tập

Câu 2 – Trang 13 – Địa 8, Dựa vào hình 3.1 ( trang 11), hãy cho biết sự thay đổi cảnh quan tự...
Sông ngòi và cảnh quan châu Á - Câu 2 – Trang 13 – SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 3.1 (SGK trang...
Bài tập tự luận 1,2,3 trang 89 SBT Sinh học 8: Bài 1. Chức năng điểu hoà thân nhiệt của cơ thể do bộ...
Bài 1. Chức năng điểu hoà thân nhiệt của cơ thể do bộ phận nào đảm nhiệm ?. Bài tập tự luận 1,2,3 trang...
Báo cáo thực hành 7, Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau: 1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%. 2) 100ml...
Bài 45. Bài thực hành 7 - Báo cáo thực hành 7. Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau: 1) 50g dung...