Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Vị trí sách Địa và giới hạn lãnh thổ duyên hải Nam...

Vị trí sách Địa và giới hạn lãnh thổ duyên hải Nam Trung Bộ...

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ – Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ duyên hải Nam Trung Bộ. Với hình thế hẹp ngang, kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Duyên hải Nam Trung Bộ là cầu nối Bắc Trung Bộ với Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Với hình thế hẹp ngang, kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Duyên hải Nam Trung Bộ là cầu nối Bắc Trung Bộ với Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Duyên hải Nam Trung Bộ với nhiều đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng đối với cả nước.