Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 4 trang 108 sgk Hóa 9, Bài 4. Axit axetic có...

Bài 4 trang 108 sgk Hóa 9, Bài 4. Axit axetic có công thức C2H402. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic....

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ – Bài 4 trang 108 sgk hoá học 9. Bài 4. Axit axetic có công thức C2H402. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Bài 4.  Axit axetic có công thức C2H402. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g;

MO = 2 x 16 = 32 g.

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.