Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Báo cáo thực hành: Tính chất của gluxit, 1. Thí nghiệm 1:...

Báo cáo thực hành: Tính chất của gluxit, 1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac Hiện tượng: Có chất màu...

Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit – Báo cáo thực hành: Tính chất của gluxit. 1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac

Hiện tượng: Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm…

1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac

Hiện tượng: Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm.

Quảng cáo

Giải thích: Trong phản ứng này glucozơ bị oxi hóa thành axit gluconic \(C_6H_{12}O_7\).

PTHH: \(C_6H_{12}O_6 + Ag_2O → C_6H_{12}O_7 + 2Ag\).

\(Ag_2O\) thực chất là một hợp chất phức tạp của bạc → phản ứng tráng bạc dùng để nhận biết glucozơ.

2. Thí nghiệm 2: Phân biệt glucozơ, saccarozơ, tinh bột.

Cho 3 dung dịch tác dụng với dung dịch iot. Ở lọ nào xuất hiện màu xanh thì đó là tinh bột. Còn glucozơ và saccarozơ không có phản ứng xảy ra.

Cho 2 dung dịch còn lại tác dụng với dung dịch \(AgNO_3\) trong \(NH_3\). Ở lọ nào xuất hiện kết tủa trắng thì đó là dung dịch glucozơ chất còn lại là saccarozơ.

\(C_6H_{12}O_6 + AgNO_3 → C_6H_{12}O_7 + 2Ag\).

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9