Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 Câu 2 trang 66 Sách bài tập Địa lý 9: Vẽ biểu...

Câu 2 trang 66 Sách bài tập Địa lý 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản...

Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác. Câu 2 trang 66 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 27. Thực hành: kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Advertisements (Quảng cáo)

Dựa vào bảng 27:

Bảng 27. SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

Vùng

Ngành

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nuôi trồng

97,122

77,850

Khai thác

252,678

Advertisements (Quảng cáo)

684,974

a)   Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b)   Em hãy nêu nhận xét theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

–   Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp………………lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

–   Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng……………..% Duyên hải Nam Trung Bộ.

a)Biểu đồ sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010

b)

–   Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp 1, 2 lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

–   Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng 0,37% Duyên hải Nam Trung Bộ.