Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Khái niệm cơ cấu nền kinh tế

Khái niệm cơ cấu nền kinh tế...

Cơ cấu nền kinh tế – Khái niệm cơ cấu nền kinh tế. Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành

Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hệ cơ tương đối ổn định hợp thành.
Nội dung chủ yếu của cơ cấu kinh tế là :
– Tổng thể của các bộ phận (thành phần) hợp thành.
– Các mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định theo một tương quan hay tỉ lệ nhất định.