Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 109 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong các phản...

Bài 1 trang 109 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong các phản ứng hóa hợp dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?...

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ – Bài 1 trang 109 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong các phản ứng hóa hợp dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?

Trong các phản ứng hóa hợp dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?

Quảng cáo

\(\eqalign{  & A.\,\,CaC{O_3} + {H_2}O + C{O_2} \to Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2}  \cr  & B.\,\,{P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}  \cr  & C.\,\,2S{O_2} + {O_2} \to 2S{O_3}  \cr  & D.\,\,BaO + {H_2}O \to Ba{\left( {OH} \right)_2} \cr} \)

Phản ứng \(2\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + \mathop {{O_2}}\limits^0 \,\, \to \,\,2\mathop S\limits^{ + 6} \mathop {{O_3}}\limits^{ – 2} :\)  Là phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Chọn C.

Quảng cáo