Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 109 Hóa lớp 10 Nâng cao: Trong các phản...

Bài 2 trang 109 Hóa lớp 10 Nâng cao: Trong các phản ứng phân hủy dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử?...

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ – Bài 2 trang 109 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong các phản ứng phân hủy dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

Trong các phản ứng phân hủy dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

\(\eqalign{  & A.\,\,2KMn{O_4} \to {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}  \cr  & B.\,\,2Fe{\left( {OH} \right)_3} \to F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O  \cr  & C.\,\,4KCl{O_3} \to 3KCl{O_4} + KCl  \cr  & D.\,\,2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2} \cr} \)

Chọn B.