Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 22 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nguyên tử nào...

Bài 2 trang 22 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?...

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử khối lượng của nguyên tử obitan nguyên tử – Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. \(_{17}^{37}Cl\)                              B. \(_{19}^{39}K\) 

Quảng cáo

C. \(_{18}^{40}Ar\)                              D. \(_{20}^{40}Ca\)

Kí hiệu \(_{19}^{39}K\)  cho biết:

Số proton bằng 19 và số electron bằng 19. Số nơtron bằng 39 – 19 = 20.

Chọn B.