Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 95 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho dãy oxit...

Bài 3 trang 95 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho dãy oxit sau:...

Bài 24: Luyện tập chương 3 – Bài 3 trang 95 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho dãy oxit sau:

Cho dãy oxit sau: \(N{a_2}O,MgO,A{l_2}{O_3},Si{O_2},{P_2}{O_5},S{O_3},C{l_2}{O_7}.\)  Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử, hãy xác định kiểu liên kết trong từng phân tử oxit (dựa vào số liệu ở bảng 2.3)

\(\eqalign{  & N{a_2}O\,\,\,MgO\,\,\,A{l_2}{O_3}  \cr  & \underbrace {2,51\,\,\,\,\,\,\,2,13\,\,\,\,\,\,1,83}_\text{Liên kết ion} \cr} \)                \(\eqalign{  & Si{O_2}\,\,\,\,{P_2}{O_5}\,\,\,\,S{O_3}  \cr  & \underbrace {1,54\,\,\,\,\,\,1,25\,\,\,\,\,0,86}_\text{liên kết cộng hoá trị có cực} \cr} \)                   \(\eqalign{  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\,C{l_2}{O_7}  \cr  & \underbrace {0,28}_\text{liên kết cộng hoá trị không cực} \cr} \)

Quảng cáo