Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 96 Hóa học 10 Nâng cao:Dựa vào độ âm...

Bài 4 trang 96 Hóa học 10 Nâng cao:Dựa vào độ âm điện, hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào trong dãy nguyên tố sau:...

Bài 24: Luyện tập chương 3 – Bài 4 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao. a) Dựa vào độ âm điện, hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào trong dãy nguyên tố sau:

a) Dựa vào độ âm điện, hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào trong dãy nguyên tố sau:

O         Cl        S          H

b) Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau; \(C{l_2}O,NC{l_3},{H_2}S,N{H_3}\).

Xét xem phân tử nào có liên kết phân cực mạnh nhất.

Quảng cáo

a) Độ âm điện của O, Cl, S, H lần lượt là: 3,44 ; 3,16 ; 2,58 ; 2,2.

Nhận xét: Tính phi kim giảm dần (O > Cl > S > H).

b) Công thức cấu tạo:

Cl – O – Cl ;                           

H – S – H                   

Hiệu độ âm điện          \(\eqalign{  & C{l_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,NC{l_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}S\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,N{H_3}  \cr  & 0,28\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,12\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,38\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,84 \cr} \)

Phân tử \(C{l_2}O,NC{l_3},{H_2}S\) có liên kết cộng hóa trị không phân cực. Phân tử \(N{H_3}\) có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh nhất.

Quảng cáo