Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 92 Hóa lớp 10 Nâng cao: Dựa vào bảng...

Bài 4 trang 92 Hóa lớp 10 Nâng cao: Dựa vào bảng 3.1, hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tinh thể của các kim loại: Cu, Na, Co, Mg, Al....

Bài 23: Liên kết kim loại – Bài 4 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Dựa vào bảng 3.1, hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tinh thể của các kim loại: Cu, Na, Co, Mg, Al.

Dựa vào bảng 3.1, hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tinh thể của các kim loại: Cu, Na, Co, Mg, Al.

Quảng cáo

+ Cu, Al: Mạng lập phương tâm diện.

+ Co, Mg: Mạng lục phương.

+ Na: Mạng lập phương tâm khối.