Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 119 Hóa học 10 Nâng cao: Vì sao trong...

Bài 5 trang 119 Hóa học 10 Nâng cao: Vì sao trong các hợp chất, nguyên tố flo luôn có số oxi hóa âm còn các halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có...

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen – Bài 5 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Vì sao trong các hợp chất, nguyên tố flo luôn có số oxi hóa âm còn các halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có các số oxi hóa dương.

Vì sao trong các hợp chất, nguyên tố flo luôn có số oxi hóa âm còn các halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có các số oxi hóa dương.

Quảng cáo

+ Trong các hợp chất flo luôn có số oxi hóa âm vì flo không có phân lớp d và có độ âm điện lớn nhất nên chỉ có khả năng thu thêm 1 electron mà không có khả năng cho 1 electron.

+ Các halogen khác có phân lớp d nên ở trạng thái kích thích có thể có 3, 5 hoặc 7 electron tham gia liên kết. Khi tham gia liên kết ngoài khả năng thu thêm 1 electron còn có khả năng cho 1 electron lớp ngoài cùng để có số oxi hóa dương.

Quảng cáo