Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 55 Hóa lớp 10 Nâng cao: Cho các nguyên...

Bài 6 trang 55 Hóa lớp 10 Nâng cao: Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 12, 13, 14. Viết cấu hình electron nguyên tử ...

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn – Bài 6 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 12, 13, 14.
a) Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng.
b) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.
c) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại tăng dần.

Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 12, 13, 14.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng.

b) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

c) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại tăng dần.

Quảng cáo

a) Cấu hình electron nguyên tử:

\(\eqalign{
& A\left( {Z = 11} \right)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1} \cr
& B\left( {Z = 12} \right)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2} \cr
& C\left( {Z = 13} \right)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^1} \cr
& D\left( {Z = 14} \right)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3p^2 \cr} \)

b) Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

A thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron, nhóm IA vì có một electron ở lớp ngoài cùng.

B thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron, nhóm IIA có hai electron ở lớp ngoài cùng.

C thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron, nhóm IIIA vì có 3 electron ở lớp ngoài cùng.

D thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron, nhóm IVA vì có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

c) Tính kim loại tăng dần theo thứ tự D, C, B, A.

Quảng cáo