Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 70 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nguyên tử của...

Bài 6 trang 70 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nguyên tử của các nguyên tố Na, Mg, Al, S, Cl, F có thể tạo thành ion có điện tích bằng bao nhiêu?...

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion – Bài 6 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử của các nguyên tố Na, Mg, Al, S, Cl, F có thể tạo thành ion có điện tích bằng bao nhiêu?

Nguyên tử của các nguyên tố Na, Mg, Al, S, Cl, F có thể tạo thành ion có điện tích bằng bao nhiêu?

Cấu hình electron của Na (Z = 11): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}\)

Cấu hình electron của Ma (Z = 12): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}\)

Quảng cáo

Cấu hình electron của Al (Z = 13): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^1}\)

Cấu hình electron của S (Z = 16): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}\)

Cấu hình electron của Cl (Z = 17): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5}\)

Cấu hình electron của F (Z = 9): \(1{s^2}2{s^2}2{p^5}\)

Theo quy tắc bát tử thì các ion được hình thành từ các nguyên tố trên là \(N{a^ + },M{g^{2 + }},A{l^{3 + }},{S^{2 – }},{S^{4 + }},{S^{6 + }},C{l^ – },C{l^{2 + }},C{l^{3 + }},\)

\(C{l^{5 + }},C{l^{7 + }},{F^ – }.\)

Quảng cáo