Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 70 Hóa học 10 Nâng cao: Hãy cho thí...

Bài 7 trang 70 Hóa học 10 Nâng cao: Hãy cho thí dụ về tinh thể ion và cho biết bản chất lực liên kết trong các tinh thể ion....

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion – Bài 7 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho thí dụ về tinh thể ion và cho biết bản chất lực liên kết trong các tinh thể ion.

Hãy cho thí dụ về tinh thể ion và cho biết bản chất lực liên kết trong các tinh thể ion.

Thí dụ về tinh thể ion: \({K_2}O,BaC{l_2},Ca{{\rm{F}}_2}.\) Bản chất lực liên kết trong tinh thể ion là tương tác tính điện giữa các ion trái dấu.

Quảng cáo